Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Szanujemy i chronimy prywatność i bezpieczeństwo danych naszych Użytkowników, dlatego wyjaśnimy dla jakich celów przetwarzamy dane osobowe, na jakich zasadach możemy je powierzać i przekazywać oraz jakie prawa przysługują osobom w związku z przetwarzaniem ich danych.

Definicje

„Dane osobowe”

To informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”), którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji lub kilku czynnikach określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną jej tożsamość.

Przetwarzanie danych osobowych

Oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, pobieranie, utrwalanie, przeglądanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, niszczenie lub usuwanie.

„Użytkownik”, “Użytkownicy” lub “Ty”

Osoba, która korzysta ze stron i serwisów Memtor Marketing.

Rozporządzenie lub RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Memtor Marketing.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Memtor Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 47, 06-662 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie, pod numerem KRS 0000573296, REGON: 362416065, NIP: 5213704897, z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail iod@memtor.pl, w dalszej części Polityki Prywatności określana jako „my” lub „Memtor Marketing”. W przypadku klientów firmy Memtor Marek Olas, administratorem jest Marek Olas, Częstochowa, ul. Chłopickiego 19/34, 42-218 Częstochowa, REGON: 241-07-46-35, NIP: 949-087-19-41, z inspektorem dostępnym pod adresem inspektorochronydanych@memtor.pl.

Zasady polityki prywatności

Jak administrujemy danymi?

Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aby były chronione przez utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w naszych wewnętrznych regulacjach. Zachowujemy poufność przekazanych nam danych, poprzez zastosowanie środków bezpieczeństwa i ochrony danych. Z mocy prawa jesteśmy obligowani do udostępnienia danych osobowych uprawnionym organom państwowym, jeżeli zwrócą się do nas w związku z realizowanymi przez nich zadaniami.

Komunikacja

Możemy się z Tobą komunikować za pomocą informacji systemowych, powiadomień, e-mailem, wiadomości w kanałach social media, wiadomości SMS, telefonicznie lub klasycznie za pośrednictwem listów i paczek.

Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu, przez jaki czas i na jakiej podstawie prawnej?

1. Konto użytkownika

Głównym celem przetwarzania danych osobowych i innych informacji przez Memtor Marketing jest utrzymanie serwisu www.memtor.pl i serwisów powiązanych. Niektórym użytkownikom dajemy możliwość utworzenia konta poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (Google, Facebook). Jeżeli utworzysz konto wypełniając formularz rejestracyjny, będziemy przetwarzać Twój adres e-mail, który wpisałeś w formularzu oraz hasło. Jeżeli zarejestrujesz się za pośrednictwem zewnętrznej usługi (np. Facebook), będziemy także przetwarzać Twoje imię i nazwisko.
Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną).
W przypadku posiadania przez Ciebie konta w serwisie memtor.pl i serwisach powiązanych, Twoje dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z konta, a w przypadku jego likwidacji, wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (niezależnie od przyczyny i podstawy jej rozwiązania), nie dłużej, niż jest to konieczne dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług (ustawowy okres przedawnienia roszczeń).

2. Rozliczenia

Jeżeli korzystasz z naszych płatnych usług, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń, np. wystawienia faktury.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rozliczeniowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie prawnego obowiązku ciążącego na administratorze np. wystawienia faktury). Dane w tym zakresie będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów. Ponadto wszystkie wystawione dokumenty księgowe, np. faktury, uwzględniane są w prowadzonej przez Memtor Marketing dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane będą w tym zakresie przetwarzane przez okres czasu, wymagany przez przepisy prawa.

3. Tworzenie statystyk korzystania ze stron

W trosce o jak najwyższy poziom świadczonych przez nas usług, monitorujemy ich stan i przebieg, aby ulepszać je na podstawie wniosków wynikających z niego. Prowadzimy statystyki używania poszczególnych funkcji naszych stron przy użyciu wewnętrznych narzędzi analitycznych jak i narzędzi statystycznych dostarczanych przez partnerów świadczących usługi analityczne.
Dla zrealizowania tego celu, przetwarzamy dane o Twojej aktywności na stronach Memtor Marketing, np. odwiedzane przez Ciebie strony, ilość czasu spędzonego, Twój adres IP, lokalizacja oraz dane dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, z którego korzystasz. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, w myśl której zależy nam na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną polegający na ułatwieniu użytkownikom korzystanie z nich.

4. Przetwarzanie danych w celu zabezpieczenia roszczeń

W związku z ustaleniem, dochodzeniem i egzekucją roszczeń mamy prawo przetwarzać udostępnione przez Ciebie dane osobowe, takie jak np.: imię i nazwisko, informacje dotyczące kontaktu (numer telefonu, adres e-mail), dane na temat korzystania z oferowanych przez nas usług ( w przypadku gdy roszczenia dotyczą sposobu korzystania ze świadczonych przez nas usług) i inne dane na podstawie których można udowodnić prawo do roszczenia, jego egzekucji oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Udostępnione dobrowolnie przez użytkowników informacje są przetwarzane przez ustawowo określony czas przedawnienia roszczeń. Przetwarzanie danych obejmować będzie tylko ich przechowywanie z wyłączeniem jakiegokolwiek rodzaju operacji na tych danych, z zastrzeżeniem odmiennych obowiązków Memtor Marketing wskazanych w obowiązujących przepisach lub nałożonych przez uprawnione organy.

5. Pliki cookie

Nasze strony internetowe korzystają z technologii cookie, tzw. plików cookie. Pliki cookies zawierają dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników (komputery, telefony, tablety), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Cookies pozwalają na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania naszych stron i serwisów oraz korzystanie z narzędzi marketingowych.
W każdej chwili masz możliwość ograniczenia lub zupełnego dezaktywowania plików cookie w ustawieniach Twojej przeglądarki, co może jednak prowadzić do ograniczenia działania niektórych funkcji serwisów i stron internetowych Memtor Marketing.
Więcej informacji o cookies znajduje się pod adresem: https://memtor.pl/cookies
(Pliki te zawierają najczęściej nazwy stron internetowych, z których pochodzą, informacje o czasie ich przechowywania na końcowym urządzeniu oraz unikalny numer służący identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową. Pliki te w żaden sposób nie mają na celu pozyskania informacji o użytkownikach Serwisu i ustalaniu ich tożsamości. Istnieje możliwość samodzielnego zarządzania Cookies – blokowania lub usuwania, akceptowania itd. )

6. Kampanie marketingowe

W ramach prowadzonych działań reklamowych i marketingowych korzystamy z technologii dostarczanych przez zewnętrznych partnerów. Charakter i forma naszych komunikatów reklamowych może zależeć od zainteresowań, miejsca zamieszkania i innych parametrów pozwalających na indywidualizowane dostosowanie przekazu reklamowego. Są to między innymi Google, Facebook, Twitter.

7. Media społecznościowe

Jako Memtor Marketing Sp. z o. o. przetwarzamy dane niezbędne do identyfikacji profilu osoby na portalu społecznościowym takim jak Facebook, Twitter, digg.com, reddit.com, linkedIn, w celu umożliwienia poprzez dany portal społecznościowy dokonania takich działań przez użytkownika jak: polubienie, udostępnienie, skomentowanie. Identyfikacja odbywa się automatycznie, jeśli użytkownik jest zalogowany na dany portal na obecnie użytkowanej przeglądarce internetowej. Przetwarzanie podstawowych danych na rzecz portalu społecznościowego odbywa się w zgodzie z rozporządzeniem RODO.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

1. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
3. Prawo do przenoszenia danych osobowych.
4. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę.
5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych.
Powyższe uprawnienia możesz zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, wysyłając wiadomość na wskazany adres e-mail Administratora danych osobowych.

Postanowienia końcowe

Memtor Marketing zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki prywatności i ochrony danych osobowych. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na naszej stronie w dokumencie o polityce prywatności. Nasza polityka prywatności jak i jej zmiany nie ograniczają żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.