Regulamin usługi – pakiet Medium

I. Postanowienia ogólne

 1. Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
  • Wykonawca – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami poniższego regulaminu, tj. Memtor Marek Olas, ul. Chłopickiego 19/34, 42-218 Częstochowa, NIP 949-087-19-41, którego adresy elektroniczne, siedziba i adres wskazane są pod następującym adresem: https://memtor.pl.
  • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Zamawiający – osoba prawna lub działalność gospodarcza nie posiadająca osobowości prawnej.
  • Usługa – usługa świadczona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego o parametrach określonych w przedmiocie zamówienia.
  • Przedmiot zamówienia – charakterystyka usługi oferowanej i świadczonej przez jej usługodawcę.
  • Google AdWords – program reklamowy Google oparty na systemie kosztu kliknięcia (CPC).
  • Budżet reklamowy – planowana kwota wydatków na kampanie AdWords i ewentualne inne programy reklamowe.
  • Reklama w sieciach reklamowych – wyświetla się na stronach, które dołączyły do sieci. To dziesiątki tysięcy stron, od największych jak portal Onet, Interia lub gazeta.pl po całkiem specjalistyczne niszowe.
  • Remarketing – umożliwia docieranie z komunikatem reklamowym do użytkowników, którzy odwiedzili serwis internetowy, reklamy pojawią się w sieci GDN lub w wyszukiwarce.
  • Zakupy Google (PLA) – to forma płatnej reklamy oferty produktowej w sklepach internetowych.
  • Reklama wideo – emisja reklam na stronach sieci reklamowej i w serwisie YouTube.

II. Zamówienie

 1. Zamówienie następuje niezwłocznie po wypełnieniu formularza zamówienia i akceptacji regulaminu, o czym Zamawiający zostanie poinformowany na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 2. W trakcie rejestracji usługi Zamawiający podaje wymagane przez Wykonawcę dane, zgodnie z prawdą, do których należą:
  • pełna nazwa firmy oraz numer NIP,
  • nazwisko i imiona osoby zamawiającej,
  • adres zamieszkania lub adres siedziby,
  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,
  • adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego z Zamawiającym.
 3. Wykonawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku ze świadczeniem usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tę ustawę z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204). Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, nadto ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem bezwzględnych uprawnień Wykonawcy, które wynikają z ustawy, o której wyżej mowa.
 4. Wykonawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia i świadczenia usługi lub też odstąpienia od rozpoczętej realizacji, w przypadku gdy:
  • Zamawiający poda dane żądane przez Wykonawcę niezgodnie z rzeczywistością,
  • Wykonawca uprzednio rozwiązał umowę z Zamawiającym na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
  • zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem Usługi,
  • abonent naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z usługi prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące, w tym m.in. dokonał czynu bezprawnego.

III. Wykonanie zamówienia

 1. Wykonaniem zamówienia jest świadczenie usług przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w zakresie prowadzenia kampanii reklamowej w programie Google AdWords.
 2. Zarządzanie kampanią obejmuje uruchomienie emisji reklam w wybranych językach i lokalizacjach geograficznych, dla wybranych słów kluczowych, oraz badanie efektywności emisji reklam.
 3. Wykonawca uruchomi emisję reklam w ciągu jednego dnia roboczego od momentu zaksięgowania płatności i będzie ona trwać nieprzerwanie, dopóki Wykonawca będzie w posiadaniu środków finansowych Zamawiającego przekazanych w ramach budżetu reklamowego kampanii.
 4. Zamawiający ustala miesięczny budżet reklamowy, który może zostać w dowolnym momencie zmieniony, o czym Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailowo.
 5. Zamawiający zobowiązuje się dostosować witrynę do regulaminu usług reklamowych w wyszukiwarkach oraz w przypadku woli integracji informacji o efektywności podłączyć skrypty badania efektywności bądź umożliwić ich zainstalowanie dostarczając dane dostępowe FTP do serwera z witryną.
 6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wyłączenie reklam w związku z nieprawidłowym działaniem serwera WWW lub oprogramowania witryny, przy czym zobowiązuje się do pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych w funkcjonowaniu witryny internetowej, mogących mieć wpływ na przebieg kampanii.
 7. Wykonawca zobowiązuje się ustawić automatyczne wysyłanie cyklicznych raportów z programu AdWords lub/i Analytics, przedstawiających ewidencję wyświetleń, kliknięć oraz koszty w ujęciu sumarycznym i w rozbiciu na poszczególne słowa, oraz przedstawić raport na koniec kampanii reklamowej.
 8. Za świadczenie usługi Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wg zamówienia.
 9. Przewidujemy dynamiczny budżet, ten wskazany stanowi punkt wyjścia, ale w razie widocznych przesłanek można go zmienić w trakcie.
 10. Maksymalna liczba unikalnych reklam tekstowych w obrębie kampanii (dotyczy kampanii Adwords) to 100. Jeśli podzielimy tą liczbę przez liczbę grup reklam, otrzymamy informację o ilości reklam w grupie. W przypadku kontynuowania kampanii w ramach pakietu oferujemy przetestowanie kolejnej grupy tekstów. Graficzne kreacje reklamowe, jeśli są potrzebne, muszą być zamówione dodatkowo.
 11. Nowa kampania, będąca na etapie uruchamiania i konfiguracji, jest monitorowana codziennie i w razie potrzeby moderowana. Wtedy też co najmniej raz w tygodniu jest optymalizowana. Po pierwszym miesiącu podstawowe optymalizacje odbywają się raz w miesiącu.
 12. W ramach pakietu oferujemy reklamę w największej sieci reklamowej Google (Google Display Network, GDN).
 13. Strategia, konfiguracja, optymalizacja do 5 list remarketingowych w wersji.
 14. W ramach usługi zapewniamy poprawność instalacji i konfiguracji Google Analytics włącznie z konfiguracją ecommerce.
 15. W pakiecie oferujemy zarządzanie kampanią produktową. Oferta nie obejmuje obsługi konta Merchant Center i pomocy w generowaniu pliku z listą produktów.
 16. Wybór zakresu geograficznego, pór dnia i tygodnia na podstawie wymagań klienta lub dostępnych informacji analitycznych, ewentualnie jednokrotna optymalizacja tych parametrów.
 17. Oferujemy zarządzanie emisją reklam w formacie wideo – animacji lub krótkich filmów reklamowych. Na życzenie klienta możemy przygotować scenariusz dla krótkiej animacji lub filmu reklamowegosię w zamian za ograniczenie innych elementów dostępnych w pakiecie, np. ilości kampanii w Adwords.
 18. Prowizja wyliczana jest na koniec miesiąca kalendarzowego od wydatków budżetowych w danym miesiącu.
 19. Całościowy koszt netto za cały okres świadczenia usługi obejmuje budżet na wydatki w programie reklamowym oraz wynagrodzenie agencji Memtor, na które składa się prowizja, abonament i opłata aktywacyjna.

IV. Płatności

 1. Zamawiający zobowiązuje się do wnoszenia opłat na rachunek wskazany na fakturze pro forma wysyłanej na wskazany adres e-mail.
 2. Wykonawca zobowiązuje się zarządzać powierzonymi środkami w interesie Zamawiającego, dążąc do możliwie optymalnego ich wykorzystania.
 3. Wszystkie podane kwoty są kwotami netto.