Regulamin Wiosennej Promocji

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Wiosennej Promocji jest Memtor Marketing Sp. z o.o., ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa.
2. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że w sprawach w nim nie uregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu sklepu internetowego.
3. Regulamin oferty promocyjnej dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.memtor.pl.
4. Oferta promocyjna obejmuje Uczestników, którzy w okresie jej obowiązywania dokonają zamówienia na warunkach niniejszego Regulaminu.
5. Świadczenie otrzymane przez uczestnika w ramach oferty promocyjnej nie podlega wymianie na inne usługi bądź świadczenia.
§2 Uczestnicy
1. Oferta promocyjna skierowana jest do przedsiębiorców – osób fizycznych posiadających zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, które zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu oraz spełnią warunki określone niniejszym Regulaminem.
2. Z warunków oferty promocyjnej nie mogą korzystać Klienci, którzy kiedykolwiek korzystali z usług Organizatora promocji w zakresie reklamy internetowej.
§3 Czas trwania
1. Oferta promocyjna rozpoczyna się 22 marca 2016 r. i trwa do 30 kwietnia 2016 r.
2. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę złożenia zamówienia, nie później niż w ostatnim dniu akcji.
3. Organizator może wstrzymać akcję promocyjną bez podania przyczyny albo wprowadzić nową ofertę promocyjną w podobnym zakresie.