Regulamin

Administratorem strony memtor.pl jest firma Memtor Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 47. Tu poznasz reguły korzystania z serwisu.

Administratorem strony memtor.pl jest firma Memtor Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 47, 06-662 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie, pod numerem KRS 0000573296, REGON: 362416065, NIP: 5213704897.

Firma Memtor udostępnia treści oraz usługi, z których można korzystać na podstawie niniejszych reguł polityki prywatności. Na stronie internetowej znajduje się formularz, mający na celu obsługę wszelkich uwag i wskazówek dotyczących bloga. Stosujemy standardy zgodne z ustawą „O ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 roku, pozyskiwane informacje będziemy traktować z poufnością i w żadnym wypadku, ani w żadnej formie, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Dane można w każdej chwili zmienić lub zażądać ich usunięcia. W tym celu prosimy o dyspozycję drogą elektroniczna lub na adres firmy. Oprócz danych pozyskiwanych przez formularz wykorzystujemy dane generowane przez serwer WWW oraz pliki Cookie (podręczne pliki przeglądarki internetowej). Zarządzanie nimi można modyfikować w ustawieniach przeglądarki.

Kopiowanie lub rozpowszechnianie fragmentów bądź całych treści serwisu do celów innych niż dozwolonego użytku prywatnego jest surowo zabronione. Użytkownicy mogą dodawać komentarze do postów bez konieczności rejestracji. Komentarze powinny dotyczyć treści posta, a użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść dodanego komentarza. W treści komentarza ani w polu “Witryna internetowa” nie mogą znajdować się adresy bądź nazwy stron internetowych niezgodnych z polskim prawem, zasadami dobrej kultury lub odwołujących się do stron naruszających dobre imię administratora serwisu. Wszystkie komentarze są moderowane i administracja serwisu zastrzega sobie prawo do edycji treści komentarza i adresu strony podanej w profilu. Podpis w komentarzu nie może kojarzyć się z nazwą strony czy firmy i nie może naruszać zasad dobrej kultury.

Sklep internetowy działający pod adresem www.memtor.pl administrowany jest przez wyżej wskazaną firmę.
Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

Sklep – sklep internetowy B2B, działający pod adresem www.memtor.pl prowadzący sprzedaż usług dla biznesu znajdujących się w jego ofercie,
Właściciel – Memtor Marek Olas,
Klient – osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej dokonująca zakupów w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu,
Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

§ 2 Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

– urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
– dostęp do sieci Internet;
– adres poczty email.

Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Klient.
Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem www.memtor.pl stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

§ 3 Rejestracja i Logowanie

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail oraz hasło wraz z adresem dostawy za pomocą formularza.

2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

5. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

– przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;

– dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

6. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

7. Zarejestrowany Klient ma możliwość:

– dostępu do statusu oraz historii zamówień;
– otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
– informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
– zamówienia produktu,
– zmienić swoje dane;
– zmienić swoje hasło;
– sprawdzić swoje zamówienia;
– całkowicie usunąć swoje konto.

8. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta.

9. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

§ 4 Realizacja zamówień

1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.

2. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

– wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka

– podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania

– wybór formy płatności

– zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Złóż zamówienie”

– wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta

3. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.

4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

5. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

– Dane Sklepu
– Nazwa zamówionego produktu
– Jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
– Cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty płatności, dostawy
– Formę dostawy oraz termin jej wykonania
– Sposób płatności

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w Sklepie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.

8. W przypadku, gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o niemożliwości spełnienia świadczenia.

9. W wypadku, gdy Sklep nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sklep może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. W tym wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, a zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt Sprzedawcy.

10. W sytuacji, gdy Klient nie zdecyduje się na nabycie produktu podobnego w podobnej cenie o czym mówi pkt. 9, a dokonał wcześniej zapłaty, Sklep zobowiązuje się do zwrotu świadczonej ceny w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o rezygnacji Klienta z jego nabycia.

11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Usługobiorcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych oraz nieprzestrzeganiem przez Usługobiorcę warunków Regulaminu.

§ 5 Forma płatności

1.Klient ma możliwość dokonania zapłaty ceny tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

-przelewem na Konto bankowe Sklepu

2. W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta. Na wyraźne życzenie Klienta (zgłoszone mailem, z adresu podanego podczas rejestracji lub wskazanego przy składaniu zamówienia), nadpłacona kwota może również zostać wykorzystana do pomniejszenia należnej kwoty przy kolejnym zamówieniu składanym w Sklepie przez Klienta.

3. Na dokonane zakupy sklep wystawia Fakturę VAT i przesyła ją drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.

4. W przypadku konieczności otrzymania Faktury VAT w wersji papierowej, Klient powinien poinformować o tym fakcie Sklep w chwili składania zamówienia lub nie później niż 3 dni robocze od daty zamówienia towaru poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail bok@memtor.pl

5. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dany do faktury VAT.

§ 6 Ceny.

1. Ceny produktów w Sklepie w podstawowym widoku podawane są polskich złotych w formie netto, nie zawierają podatku VAT, niemniej jednak w szczegółach zamówienia widnieje także kwota VAT i całościowa kwota brutto.

2. Ceną ostateczną, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest przez wybór opcji „Zatwierdzam zamówienie”.

§ 7 Dostawa.

1. Realizacja i dostawa Usług odbywa się w formie wiadomości e-mail na wskazany przez Klienta adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.

2. Czas realizacji Zamówienia każdorazowo określony jest w opisach Usług dostępnych na stronie Sklepu internetowego. W zależności od Usługi wynosi od 3h do 14 dni roboczych i zależny jest od dziennej ilości umieszczania linków.

§ 8 Ochrona danych osobowych.

Informuje się Klientów, że administratorem jest danych osobowych zbieranych w procesie sprzedaży za pośrednictwem sklepu: www.memtor.pl administrowany jest wskazana wyżej spółka, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami) dane osobowe przetwarzane są w celu:
– realizacji umowy sprzedaży,
– dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Dane osobowe przekazywane są operatorom systemów płatności oraz przedsiębiorstwom kurierskim w celu realizacji umowy.

3. W celu świadczenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych oraz monitorowania jakości usług Sklepu po uzyskaniu ZGODY Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

4. Klient podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie, w związku z tym, iż są konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w sklepie internetowym.

5.Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień Klient może dokonać samodzielnie w każdej chwili po zalogowaniu się lub też może skontaktować się ze Sklepem wiadomość email na adres bok@memtor.pl, za pomocą poczty tradycyjnej lub bezpośrednio w biurze właściciela Sklepu.

6. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Klienta danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

– wezwania Klienta do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,

7. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Bazy danych zarejestrowane są zgodnie z wymogami w rejestrze zbiorów danych osobowych GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

§ 9 Przepisy Końcowe.

1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.memtor.pl.

2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.

3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów, korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.