zamowienie-test

  Dane Zamawiającego

  Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej)

  Parametry usługi

  (mogą być zmienione w każdym momencie trwania usługi na życzenie klienta)

  Wstępnie wytypowany kanał dystrybucji

  Czas trwania kampanii

  Okres rozliczeniowy

  Języki

  Obszary emisji reklam

  Data rozpoczęcia emisji (jeśli inna aniżeli jak najszybciej, niemniej jednak nie wcześniej niż uruchomienie płatności)

  (format: rrrr-mm-dd)

  Koszt prowadzenie kampanii (wynagrodzenie + budżet reklamowy)

  Koszt prowadzenie kampanii (wynagrodzenie + budżet reklamowy)

  Regulamin usługi

  1. Postanowienia ogólne

   1. Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

    • Wykonawca - podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami poniższego regulaminu, tj. Memtor Marketing Sp. z o.o., ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, NIP 521-370-48-97, którego adresy elektroniczne, siedziba i adres wskazane są pod następującym adresem: https://memtor.pl.

    • Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

    • Zamawiający - osoba prawna lub działalność gospodarcza nie posiadająca osobowości prawnej.

    • Usługa - usługa świadczona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego o parametrach określonych w przedmiocie zamówienia.

    • Przedmiot zamówienia - charakterystyka usługi oferowanej i świadczonej przez jej usługodawcę.

    • Zamówienie

    1. Zamówienie następuje w ustalonym terminie po wypełnieniu formularza zamówienia i akceptacji regulaminu, o czym Zamawiający zostanie poinformowany na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

    2. W trakcie rejestracji usługi Zamawiający podaje wymagane przez Wykonawcę dane, zgodnie z prawdą, do których należą:

     • pełna nazwa firmy oraz numer NIP,

     • nazwisko i imiona osoby zamawiającej,

     • adres zamieszkania lub adres siedziby,

     • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,

     • adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego z Zamawiającym.

    3. Wykonawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku ze świadczeniem usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tę ustawę z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204). Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, nadto ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem bezwzględnych uprawnień Wykonawcy, które wynikają z ustawy, o której wyżej mowa.

    4. Wykonawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia i świadczenia usługi lub też odstąpienia od rozpoczętej realizacji, w przypadku gdy:

     • Zamawiający poda dane żądane przez Wykonawcę niezgodnie z rzeczywistością,

     • Wykonawca uprzednio rozwiązał umowę z Zamawiającym na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,

     • zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem Usługi,

     • abonent naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z usługi prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące, w tym m.in. dokonał czynu bezprawnego.

   2. Wykonanie zamówienia

    1. Wykonaniem zamówienia jest świadczenie usług przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w zakresie prowadzenia profili w mediach społecznościowych

    2. Zarządzanie kampanią obejmuje przeprowadzenie analizy i ustalenie strategii, a następnie po jej akceptacji Wykonawca przygotuje i opublikuje kreacji promocyjne

    3. Zamawiający zobowiązuje się udzielić dostępu do wyznaczonych kont społecznościowych

    4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać comiesięczne raporty z prowadzonych działań

    5. Za świadczenie usługi Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wg zamówienia.

   3. Płatności

    1. Zamawiający zobowiązuje się do wnoszenia opłat na rachunek wskazany na fakturze pro forma wysyłanej na wskazany adres e-mail.

    2. Wszystkie podane kwoty są kwotami netto.

   *Akceptuję regulamin

   * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane