Zamówienie usługi zarządzania kampaniami reklamowymi – pakiet Mikro

Oferujemy szybkie uruchomienie kampanii reklamowych i zarządzanie nimi w zakresie efektywności kampanii, zasięgu i kontroli kosztów. Skontaktuj się w celu omówienia szczegółów.

  Oferujemy szybkie uruchomienie kampanii reklamowych i zarządzanie nimi w zakresie efektywności kampanii, zasięgu i kontroli kosztów. Optymalizacja wyboru i ustawień słów kluczowych, kampanii, grup reklam, kreacji reklamowych oraz stron docelowych. Bieżące wdrażanie możliwości dających się adaptować do specyfiki klienta. Cykliczny monitoring na różnych poziomach zarządzania kampaniami. Wykorzystanie pełnej integracji Google Adwords i Google Analytics.

  Dane Zamawiającego

  Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej)

  Parametry usługi

  (mogą być zmienione w każdym momencie trwania usługi na życzenie klienta)

  *Budżet reklamowy PLN (na okres rozliczniowy)

  Wstępnie wytypowany kanał dystrybucji

  Czas trwania kampanii / Umowa

  Okres rozliczeniowy

  Języki

  Obszary emisji reklam

  Data rozpoczęcia emisji (jeśli inna aniżeli jak najszybciej, niemniej jednak nie wcześniej niż uruchomienie płatności)

  (format: rrrr-mm-dd)

  Doładowanie konta Adwords

  bezpośrednio do Google (sugerowane)przez firmę Memtor na podstawie przedpłaty

  Koszt prowadzenie kampanii (wynagrodzenie + budżet reklamowy)

  Koszt prowadzenie kampanii (wynagrodzenie + budżet reklamowy)

  Kupon rabatowy zasilający budżet

  Kwota rabatu (PLN)

  Ilość kampanii

  Ilość grup reklam w kampanii

  Ilość słów kluczowych w kampanii

  Ustawienie geotargetowania (zasięg geograficzny)

  Rozszerzenia reklam

  Podpięcie Google Analytics

  Automatyczny comiesięczny raport

  Śledzenie konwersji

  Prognoza efektywności kampanii

  Regulamin usługi

  1. Postanowienia ogólne

   1. Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

    • Wykonawca - podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami poniższego regulaminu, tj. Memtor Marketing Sp. z o.o., ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, NIP 521-370-48-97, którego adresy elektroniczne, siedziba i adres wskazane są pod następującym adresem: https://memtor.pl.

    • Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

    • Zamawiający - osoba prawna lub działalność gospodarcza nie posiadająca osobowości prawnej.

    • Usługa - usługa świadczona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego o parametrach określonych w przedmiocie zamówienia.

    • Przedmiot zamówienia - charakterystyka usługi oferowanej i świadczonej przez jej usługodawcę.

    • Google AdWords - program reklamowy Google oparty na systemie kosztu kliknięcia (CPC).

    • Budżet reklamowy - planowana kwota wydatków na daną kampanię AdWords.

  2. Zamówienie

   1. Zamówienie następuje niezwłocznie po wypełnieniu formularza zamówienia i akceptacji regulaminu, o czym Zamawiający zostanie poinformowany na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

   2. W trakcie rejestracji usługi Zamawiający podaje wymagane przez Wykonawcę dane, zgodnie z prawdą, do których należą:

    • pełna nazwa firmy oraz numer NIP,

    • nazwisko i imiona osoby zamawiającej,

    • adres zamieszkania lub adres siedziby,

    • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,

    • adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego z Zamawiającym.

   3. Wykonawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku ze świadczeniem usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tę ustawę z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204). Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, nadto ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem bezwzględnych uprawnień Wykonawcy, które wynikają z ustawy, o której wyżej mowa.

   4. Wykonawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia i świadczenia usługi lub też odstąpienia od rozpoczętej realizacji, w przypadku gdy:

    • Zamawiający poda dane żądane przez Wykonawcę niezgodnie z rzeczywistością,

    • Wykonawca uprzednio rozwiązał umowę z Zamawiającym na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,

    • zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem Usługi,

    • abonent naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z usługi prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące, w tym m.in. dokonał czynu bezprawnego.

  3. Wykonanie zamówienia

   1. Wykonaniem zamówienia jest świadczenie usług przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w zakresie prowadzenia kampanii reklamowej w programie Google AdWords.

   2. Zarządzanie kampanią obejmuje uruchomienie emisji reklam w wybranych językach i lokalizacjach geograficznych, dla wybranych słów kluczowych, oraz badanie efektywności emisji reklam.

   3. Wykonawca uruchomi emisję reklam w ciągu jednego dnia roboczego od momentu zaksięgowania płatności i będzie ona trwać nieprzerwanie, dopóki Wykonawca będzie w posiadaniu środków finansowych Zamawiającego przekazanych w ramach budżetu reklamowego kampanii.

   4. Zamawiający ustala miesięczny budżet reklamowy, który może zostać w dowolnym momencie zmieniony, o czym Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailowo.

   5. Zamawiający zobowiązuje się dostosować witrynę do regulaminu usług reklamowych w wyszukiwarkach oraz w przypadku woli integracji informacji o efektywności podłączyć skrypty badania efektywności bądź umożliwić ich zainstalowanie dostarczając dane dostępowe FTP do serwera z witryną.

   6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wyłączenie reklam w związku z nieprawidłowym działaniem serwera WWW lub oprogramowania witryny, przy czym zobowiązuje się do pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych w funkcjonowaniu witryny internetowej, mogących mieć wpływ na przebieg kampanii.

   7. Wykonawca zobowiązuje się ustawić automatyczne wysyłanie cyklicznych raportów z programu AdWords lub/i Analytics, przedstawiających ewidencję wyświetleń, kliknięć oraz koszty w ujęciu sumarycznym i w rozbiciu na poszczególne słowa, oraz przedstawić raport na koniec kampanii reklamowej.

   8. Za świadczenie usługi Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wg zamówienia.

  4. Płatności

   1. Zamawiający zobowiązuje się do wnoszenia opłat na rachunek wskazany na fakturze pro forma wysyłanej na wskazany adres e-mail.

   2. Wykonawca zobowiązuje się zarządzać powierzonymi środkami w interesie Zamawiającego, dążąc do możliwie optymalnego ich wykorzystania.

   3. Wszystkie podane kwoty są kwotami netto.

  *Akceptuję regulamin

  * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane